Рішення Ради ректорів від 11.06.2010р.

Рішення Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону

від 11.06.2010р. з питання

Про завдання ВНЗ III-IV рівнів акредитації з реалізації рішення підсумкової колегії МОН України від 22.04.10р.”

З метою реалізації завдань, які поставлені перед вищими навчальними закладами регіону у Посланні Президента України до українського народу 03 червня 2010 р., урядовій Програмі економічних реформ України на 2010-2014 роки, рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України від 22.0410р. „Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік” Рада ректорів ВНЗ Одеського регіону вважає за необхідне:

1. Керівникам вищих навчальних закладів регіону:

1.1. Забезпечити високий рівень організації вступної кампанії 2010 року, прозорість, демократичність і відкритість роботи приймальних комісій, дотримання вимог нормативно-правових документів щодо організації прийому та зарахування на навчання, зокрема:

– систематично проводити роз’яснювальну роботу щодо правил прийому до вищих навчальних закладів, не допускати випадків недобросовісної інформації щодо прийому документів та зарахування на навчання;

– організувати під час проведення вступної кампанії роботу консультативних телефонів приймальних комісій вищих навчальних закладів та довести до відома абітурієнтів інформацію про функціонування консультативного телефону Міністерства освіти і науки;

– протягом усього періоду вступної кампанії залучати до роботи органи студентського самоврядування та створювати умови для доступу громадських спостерігачів до приймальних комісій вищих навчальних закладів для контролю за їх роботою;

– під час проведення конкурсного відбору й зарахування вчасно оприлюднювати списки осіб, рекомендованих до зарахування за сумою балів, набраних кожним абітурієнтом (рейтингу) шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному інтернет-сайті вищого навчального закладу, інформаційних стендах приймальної комісії та подавати необхідні дані до інФормаційно-пошукової системи “Конкурс”;

1.2. Забезпечити дотримання законодавчих норм щодо прийому осіб з числа пільгових категорій громадян, зокрема, інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

1.3. Забезпечити виконання доведених квот на цільовий прийом сільської молоді, іноземних громадян, зокрема, виконання Указу Президента України від 25.03.1994р. № 2112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”.

1.4. Посилити зв’язки вищих навчальних закладів з роботодавцями з питань вдосконалення навчальних планів, формування проектних показників обсягу державного замовлення, організації проведення практик, розподілу студентів, залучення висококваліфікованих практичних працівників до участі в навчальному процесі.

1.5. До 1 жовтня 2010 року проаналізувати ліцензований обсяг за напрямами і спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за денною і заочною формами навчання і привести його відповідно до реальних можливостей закладу та потреб регіону та України в цілому.

Взяти до уваги, що керівник вищого навчального закладу несе персональну відповідальність за дотриманням вищим навчальним закладом ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Перевищення ліцензованого обсягу за напрямами і спеціальностями може бути підставою для позбавлення вищого навчального закладу ліцензії на провадження освітньої діяльності.

1.6. У двотижневий строк внести пропозиції до проектів Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”, Національної рамки кваліфікацій та Концептуальних підходів до формування переліку напрямів і спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра.

1.7. З метою забезпечення якісної підготовки кадрів, уникнення дублювання їх підготовки за окремими напрямами та спеціальностями провести роботу щодо упорядкування мережі відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів з урахуванням контингенту студентів, кадрового забезпечення та потреб регіонів у відповідних кадрах і про її результати до 1 вересня 2010 року поінформувати міністерство.

1.8. З метою створення результативних колективів кафедр і факультетів та ефективного використання бюджетних коштів провести роботу щодо укрупнення структурних підрозділів вищих навчальних закладів. Не допускати випадків необґрунтованого перейменування факультетів в інститути як структурні підрозділи.

1.9. Забезпечити суворе дотримання вимог Указів Президента України від 2 грудня 1995 року № 1116 “Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” і від 17 грудня 1999 року № 1583 “Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” та постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2003 року № 1249 “Про затвердження Порядку підготовки та подання Кабінетові Міністрів України на погодження пропозицій щодо відзначення пам’ятних дат і ювілеїв”. Здійснювати відзначення пам’ятних дат і ювілеїв відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

1.10. Вжити заходів щодо розширення програм обмінів викладачами, аспірантами та студентами між університетами України.

1.11. Забезпечити ширше залучення студентів до проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів, посилення ролі студентських олімпіад у науковому та професійному зростанні обдарованих студентів.

1.12. Забезпечити розвиток у вищих навчальних закладах студентського самоврядування шляхом створення органів студентського самоврядування на факультетах (відділеннях) вищих навчальних закладів та сприяння їхній роботі.

До закінчення поточного навчального року завершити роботу щодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів та затвердження їх в установленому порядку.

1.13. Систематично проводити заходи, спрямовані на патріотичне виховання молоді.

1.14. Вжити заходів щодо оздоровлення протягом літнього періоду студентської молоді, звернувши особливу увагу на оздоровлення студентів з обмеженими фізичними можливостями, студентів-сиріт, студентів з багатодітних сімей.

1.15. Забезпечити дотримання державного стандарту щодо кількості занять з фізичного виховання, посилити роботу щодо проведення спортивно-масових заходів зі студентами у позанавчальний час та у гуртожитках шляхом активізації спортивно-клубної роботи.

1.16. До 15 вересня 2010 року розробити та затвердити на вченій раді План розвитку вищого навчального закладу на період до 2020 року з урахуванням перспектив регіонального ринку праці.

2. Доручити Раді ректорів ВНЗ вжити організаційні заходи щодо посилення горизонтальних зв’язків між вищими навчальними закладами регіону, зокрема:

– створення при Одеській національній юридичній академії міжвузівської служби по наданню юридичної допомоги вищим навчальним закладам;

– створення міжвузівської відкритої електронної наукової бібліотеки;

– створення інформаційно-довідкового сайту Ради ректорів Одеського регіону.

3. Раді ректорів ВНЗ регіону спільно з управлінням освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації до 01.10.2010р. розробити пропозиції щодо розвитку вищої освіти та оптимізації мережі вищих навчальних закладів Одеського регіону до 2020 року з урахуванням перспектив соціально-економічного та культурного розвитку Одещини, потреб регіонального ринку праці у фахівцях різних спеціальностей, пропозицій вищих навчальних закладів та регіональної демографічної ситуації.

4. Керівникам вищих навчальних закладів надати конкретні письмові пропозиції щодо реалізації цього рішення до Ради ректорів до 01.08.2010р.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Ради ректорів Степаненко С.М.

Голова Ради ректорів                                 С.М. Степаненко