Рішення Ради ректорів від 29.10.2010р.

З питання “Впровадження системи управління якістю освіти у ВНЗ Одеського регіону на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000”

Питання, яке ми розглядаємо сьогодні є досить актуальним. В останній час Україна ставить на меті інтеграцію до світової та європейської економічної системи. Для цього вона повинна мати адекватну систему вищої освіти, здатну відповідати сучасним вимогам глобалізації, жорсткої конкуренції, інформатизації тощо. В зв’язку з чим підвищення якості вищої освіти і його вплив на розвиток економіки є стратегічним національним пріоритетом України.

Головним фактором, який стимулює роботу у сфері якості вищої освіти, є перегляд самого поняття «якість» стосовно вищої освіти та навчального закладу.

Якість вищої освіти традиційно пов‘язують із змістом та формою навчального процесу. Але переглянути

установлені погляди на це питання нас змушує швидкість змін, що відбуваються у світі і демографічна ситуація в країні, яка прямо торкається всіх без виключення вищих навчальних закладів. Крім того, є і більш довготривала загроза

– стрімкого розвитку набуває процес глобалізації ринків та пов‘язаних з ним процес загострення конкуренції.

Одним із найефективніших методів, що дозволить ВНЗ вистояти у жорстокій конкурентній боротьбі на ринку послуг у сфері вищої освіти, є розробка та запровадження систем управління

якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Система менеджменту якості. Вимоги».

Цей стандарт базується на принципах тотального менеджменту якості (TQM) і містить універсальні вимоги до системи якості.

Основною метою створення і впровадження системи управління якістю є безперервне поліпшення якості освіти.

Головним завданням системи управління якістю є не лише вихідний контроль якості наданої послуги, а створення системи, яка дозволить не допускати появи помилок, які призводять до поганої якості послуг, виявляти побажання і конструктивні пропозиції споживачів і передбачати їх.

Розроблена система управління якістю повинна бути:

– придатною для сертифікації;

– бути компактною, зрозумілою та зручною;

– має приносити практичну користь ВНЗ та давати можливість використання її як основи інформаційної моделі діяльності ВНЗ.

За даними УкрСЕПРО

на в освітянській галузі України сертифіковані меш двох десятків СУЯ. Натомість у світі у сфері освіти сертифіковані понад 25 тисяч таких систем. Полегшити

впровадження СУЯ в українських закладах освіти має документ, схвалений у 2006 р. міжнародною робочою групою ISO на семінарі в Бусані (Корея), і прийнятий у 2007 році. В настанові щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти відображено новий узагальнений погляд на освіту. В Україні цей документ

гармонізовано та затверджено ДСТУ-П IWA 2:2007 «Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти». Якщо раніше вважалось, що освіта – це міра

передачі знань, то нова концепція ХХІ століття звучить інакше: «Освіта – це конструкція, що складається зі сталих, інтеграційних процесів, що базуються на індивідуальних потребах та можливостях».

Без сумніву, більшість освітніх організацій серйозно ставляться до своїх обов‘язків. Вони постійно ведуть пошук і підготовку компетентних викладачів, забезпечують необхідне планування навчального процесу та проведення навчання і використовують при цьому найкращі методичні та навчальні матеріали. Проте навчальним закладам часто бракує відповідного досвіду застосування «системно-процесного» підходу. Як результат, вони не виправдовують сподівань і очікувань студентів, працедавців та суспільства щодо отримання сучасної освіти.

Такий парадокс стає можливим, тому що поліпшення індивідуальних елементів не гарантує отримання так званого синергетичного ефекту за відсутності моделі

навчання, що базується на управлінні ключовими процесами діяльності закладу освіти. Саме впровадження СУЯ за вимогами ISO 9001:2008 для навчальних закладів дозволить створити необхідний ефект від усіх важливих складових їх діяльності.

Слід пам‘ятати, що без сумлінного дотримання існуючих законодавчих, нормативних вимог, без виконання своїх функціональних обов‘язків, посадових та інших інструкцій впровадження системи управління якістю у ВНЗ неможливо.

Аналіз стану проблеми серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Одеського регіону показує, що питання впровадження системи управління якістю знаходиться не належному рівні, керівництво ВНЗ недостатньо позитивно уявляє собі, що дає закладам освіти система управління якістю. Так, згідно отриманих нами листів від ВНЗ Одеського регіону:

– СУЯ освітніх послуг в Одеській державній академії холоду знаходиться в стадії апробації та доопрацювання;

– В Південноукраїнському національному педагогічному

університеті ім. Ушинського К.Д. з 2004 року запроваджений щорічний моніторинг

якості освітніх послуг, але СУЯ не сертифікована;

– Одеська національна академія харчових технологій здійснює роботу по впровадженню системи управління якістю;

– Одеська національна академія зв‘язку ім. Попова О. С. створила у 2005 році структурний підрозділ з контролю якості освіти та проводить роботу по підготовці впровадження СУЯ.

Згідно отриманої інформації від ВНЗ тільки у деяких ВНЗ регіону запроваджена сертифіковану систему управління якістю, а саме:

– Одеський національний політехнічний університет впровадив СУЯ та зареєстрував її в системі сертифікації Регіональним управлінням «РОССИЙ-СКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА»;

– Одеський національний морський університет впровадив та сертифікував СУЯ;

– Одеський регіональний інститут державного управління запровадив СУЯ та отримав

міжнародні сертифікати IQNet та DQS;

– в Одеській національній морській академії впроваджено СУЯ за стандартом ISO 9001:2000, вона сертифікована у «РОССИЙСКОМ МОРСКОМ

РЕГИСТРЕ СУДОХОДСТВА»;

– Одеський державний

інститут вимірювальної техніки запровадив СУЯ стосовно послуг у галузях вищої освіти, дослідженні і розробки в галузі технічних наук, навчання дорослих та інші види освіти за новою версією стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. Система була впроваджена у вересні 2009 року, а у грудні за результатами зовнішнього аудиту Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» інституту видано сертифікат акредитації в системі УкрСЕПРО.

Докладніше про те, що дала СУЯ нашому навчальному закладу:

у навчальному закладі регулярно проводяться внутрішні та зовнішні аудиторські перевірки з усіх сфер діяльності ВНЗ. Внутрішні аудити виконуються за затвердженим планом досвідченими фахівцями, які пройшли спеціальну підготовку та мають посвідчення внутрішніх аудиторів; після перевірки кожного підрозділу складається акт про невідповідності у роботі з рекомендаціями по їх усуненню, строками та відповідальними;

  • в організації навчального процесу посилився контроль за якістю підготовки спеціалістів, в рамках внутрішніх аудитів регулярно проводяться ректорські контрольні роботи, виміри залишкових знань студентів, регулярні модульні контролі, які на декілька відсотків покращили показники абсолютної та якісної успішності, а саме важливе збільшили мотивацію студентів до покращення відвідування занять;
  • суттєво покращились показники методичної роботи професорсько – викладацького складу; внутрішні аудити стали додатковим важелем відношення НПП до якості складання методичних комплексів з дисциплін, що викладають;
  • в адміністративній роботі посилився контроль за документообігом, системою прийняття рішень та контролю їх виконання;
  • впровадження СУЯ дозволило НПП активно включитися в наукову роботу: за рік випущено 10 підручників з грифом МОН; підготовлено доктора та 3-х кандидатів наук; 12 викладачів коледжу ОДІВТ успішно працюють над кандидатськими дисертаціями; розроблений науковцями інституту прилад на основі сучасних нанотехнологій зайняв І місце на ВДНГ Росії; створений орган сертифікації продукції;
  • в фінансово-матеріальній сфері внутрішні аудитори приймають участь у регулярних перевірках відповідних підрозділів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, стану збереження та оновлення обладнання. До речі, на протязі квітня-червня 2010 року інститут перевіряло КРУ – всі зауваження та порушення були оперативно ліквідовані під час роботи комісії, що відмічено в акті перевірки;
  • покращилась виховна робота, так зокрема викладачі інституту та коледжу щоденно проводять регулярну виховну роботу у гуртожитку, що згідно з вимогами СУЯ ретельно документується, регулярно проводиться робота оперативного загону

та рейди адміністрації;

  • завдяки самостійно заробленим коштам, в інституті зроблений капітальний ремонт холу гуртожитку, фасаду навчального корпусу, створено музей навчального закладу, тощо.

Взагалі завдяки впровадженню системи управління якістю ми суттєво покращили свою навчально-виховну діяльність і підвищили результативність і ефективність роботи; стабільно підтримуємо високу якість своїх послуг; збільшили у першу чергу задоволеність студентів та роботодавців, а у другу співробітників ОДІВТ. Недарма ми живемо під гаслом «Від якості навчання до якості життя».

З метою удосконалення національної системи стандартизації, підвищення ефективності робіт із стандартизації у сфері надання якісних освітніх послуг наказом Держспоживстандарту України у жовтні 2008 року створено Технічний комітет стандартизації “Якість освітніх послуг” ТК 163.

ОДІВТ уповноважено здійснювати функції його секретаріату, а головою ТК 163 – призначено ректора ОДІВТ Коломійця Л. В. До сфери діяльності ТК 163 віднесено об’єкти стандартизації: керування якістю освітніх послуг та забезпечення якості освітніх послуг, сертифікація систем якості освітніх послуг, критерії оцінки якості освітніх послуг, формування системи управління якості у вищих навчальних закладах.

Колективними членами

ТК 163 стали: Національна Академія наук України, Національна Академія педагогічних наук України, Національна Академія медичних наук України, Асоціація «Укрінтерстандарт», Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів України», Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН України,

Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості, Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем”, Одеська національна академія зв‘язку ім. О. С. Попова, Національний технічний університет України «КПІ», інші установи та організації.

Слід зазначити, що у вересні 2009 року Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив нове «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямків підготовки і спеціальностей у навчальних закладах». В ньому з метою стимулювання з боку держави впровадження у всіх сферах діяльності СУЯ пункт 9 загальної частини сформульовано таким чином: «Термін дії сертифікату про акредитацію для ВНЗ, що мають статус національного, становить до 7 років, інших – до 5 років. При акредитації напрямку підготовки, спеціальності чи вищого навчального закладу для навчальних закладів, які мають чинний сертифікат відповідності вимогам ISO 9001 на систему управління якістю, термін дії сертифіката про акредитацію може бути збільшений на два роки. При цьому МОН визнаються сертифікати відповідності, які видані органами сертифікації систем управління якістю, акредитованими Національним агентством України з акредитації або призначеними Держспоживстандартом України».

З питань впровадження СУЯ у діяльність закладів освіти в Україні ведуться активні наукові дослідження зокрема в ДП «УкрНДНЦ» – проф. Новіков В.М., Київський національний університет технології та дизайну – проф.. Зенкін А.С, проф.. Хімічева Г.І., один з основних розробників нормативних документів СУЯ – колишній проректор Київського університету економіки та права «Крок», а зараз заступник голови Держспоживстандарту України Леонід Михайлович Віткін. По даній тематиці готується декілька кандидатських дисертацій зокрема в Севастопольскому національному університеті ядерної енергії та промисловості, Київський національний університет технології та дизайну та в ОДІВТ.

На останнє хотілось би відзначити, що СУЯ ВНЗ не буде «живою», якщо навчальний заклад не дотримується певних ключових орієнтирів у своїй діяльності:

– Якісна підготовка студента є результатом якості ключових процесів, з яких складається діяльність ВНЗ;

– ВНЗ має забезпечити конкурсний набір студентів;

– Основою якісного навчання є проектування відповідних планів і навчальних програм;

– Навчання має супроводжуватись активною науковою діяльністю викладачів із залученням до неї студентів;

– Має бути забезпечено планомірне вивчення навчальних дисциплін протягом усього навчального року, при цьому оцінювання знань студента здійснюється впродовж навчання, а не тільки після завершення;

–  Орієнтація ВНЗ на працевлаштування випускника за спеціальністю, оскільки фактично це є головною оцінкою його діяльності;

– Орієнтація на ефективну виховну роботу;

– Зворотній зв‘язок з випускниками, роботодавцями, суспільством;

– Орієнтація на безперервну освіту.

Система якості, яка ефективно функціонує, дозволяє забезпечити докази для споживачів та потенційних споживачів відносно того що ВНЗ здатний зробити для них, забезпечує стабільний випуск компетентних фахівців, свідомих членів суспільства, забезпечує покращення в структурі управлінні, підвищує продуктивність, оптимізує витрати, зміцнює імідж і посилює позиції ВНЗ на ринку освітніх послуг.